Public Seminar


If you need any further information, please feel to contact us. Our team members are ready and willing to assist you at all time.

Sirirat Siriwan
Senior Consultant

Be Winning Consultant Co.,Ltd.
453 Soi Krungthonburi 4,
Krungthonburi Rd., Klongsand,
Banglumpoolang, Bangkok 10600
Tel. 02-437-8197, 081-720-0786
Fax. 02-438-2830

Email: [email protected]หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน หัวหน้างานต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เพราะเป็นตัวกลางในการนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และระดับกลางไปสู่การปฏิบัติ ประสบการณ์ในการทำงานอาจไม่ช่วยอะไรมากนัก หากหัวหน้างานขาดทักษะด้าน คนการสร้างแรงบันดาลใจ การสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานอย่างร่วมแรงร่วมใจ และที่สำคัญที่สุดคือเป็นแม่แบบที่ดีในการปฏิบัติงาน ทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับหัวหน้างานคือทักษะการสื่อสารเพื่อโค้ชผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือความคาดหวังที่กำหนด หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องได้รับการติดอาวุธการเป็นผู้นำ และโค้ชที่ยอดเยี่ยม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อวางรากฐาน (เสาเข็ม) การเป็นหัวหน้างานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจและก่อให้เกิดประสิทธิผล
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุถึงความท้าทายทางธุรกิจที่องค์กร หน่วยงานและตนเองกำลังเผชิญ และสามารถนำคุณสมบัติและวิธีปฏิบัติการเป็นหัวหน้างานทรงประสิทธิผลไปใช้เพื่อเอาชนะความท้าทายได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำคุณสมบัติและวิธีปฏิบัติการเป็นหัวหน้างานทรงประสิทธิผลที่นำไปใช้ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 • เพื่อปรับทัศนคติและปลูกฝังหลักปฏิบัติการเป็นหัวหน้างานผู้นำและโค้ชที่ดี เพื่อเป็นแม่แบบและสร้างอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกน้องหรือบุคคลอื่น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก และใช้การสื่อสารในการจัดการกับปัญหาบนพื้นฐานของการใช้สติและปัญญาเป็นที่ตั้ง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการให้ Feedback หรือความคิดเห็นแก่ลูกน้องหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมของพวกเขา เพื่อให้อีกฝ่ายเกิดการยอมรับ เชื่อถือ และยินดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ทักษะการแสดงความชื่นชมเพื่อกระตุ้นผลการปฏิบัติงานเชิงบวก เสริมสร้างความมั่นใจ และความเป็นเจ้าของในงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1.    ความท้าทายทางธุรกิจของบริษัท

 • ความท้าทาย เป้าหมาย และประเด็นทางธุรกิจที่บริษัทกำลังเผชิญ
 • ผลกระทบของความท้าทายที่มีต่อองค์กร หน่วยงาน และหัวหน้างาน

2.    บทบาท คุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติหัวหน้างานทรงประสิทธิผล

 • บทบาทการเป็นหัวหน้างาน
 • การเป็นหัวหน้างานที่เน้นหลักการเป็นศูนย์กลาง
 • 5 คุณสมบัติของหัวหน้างานทรงประสิทธิผล
 • 6 วิธีปฏิบัติของหัวหน้างานทรงประสิทธิผล
 • สาธิตการใช้ทักษะ
 • ฝึกฝนการใช้ทักษะกับสถานการณ์ต่างๆ

3.    หัวหน้างานกับบทบาทในการโค้ช (Coaching)

 • แนวคิดในการโค้ช: กิจกรรมการเปลี่ยนใจผู้อื่น
 • การโค้ชแบบมีส่วนร่วมกับแบบสั่งการ
 • รูปแบบการโค้ชของหัวหน้างาน

4.    การให้ความคิดเห็นป้อนกลับ (Feedback) ให้ได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน

 • มื่อใดจึงควรให้ความคิดเห็นป้อนกลับ
 • วิธีเปิดประตูใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • สาธิตการใช้ทักษะ
 • การสร้างสรรค์แผนงานเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ความท้าทายในการให้ความคิดเห็นป้อนกลับและวิธีการจัดการกับความท้าทาย
 • การประยุกต์ใช้ทักษะ

5.    หัวหน้างานกับทักษะการชมเชยผู้อื่นเพื่อกระตุ้นผลการปฏิบัติงานเชิงบวก

 • ผลกระทบ อุปสรรค และวิธีปฏิบัติในการชม
 • การประยุกต์ใช้ทักษะจากสถานการณ์จริง

6.    สรุปและปิดการสัมมนา

วิธีการสัมมนา

การเขียน ระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต สถานการณ์จำลอง ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ให้ Feedback

ระยะเวลาการสัมมนา

1 วัน

วิทยากร

ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

 

Contact Us
Be Winning Train and Coach Co.,Ltd.
453 Soi Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Klongsand, Banglumpoolang, Bangkok 10600
Tel. 02-438-2830 Fax. 02-437-8197 E-mail. [email protected]